Found 1548 sentences matching phrase "take for granted".Found in 96 ms. Κατά την άποψη του Πρωτοδικείου, οι ενισχύσεις που, στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούσαν μεταφορές εντός της Ιταλίας. in accordance with the provisions of that Directive. «Άτομο που απολαύει του καθεστώτος ασύλου» (Status des Asylberechtigten), από την 1η Ιανουαρίου 2006) — κατά κανόνα, τεκμηριώνεται μέσω συμβατικού ταξιδιωτικού, εγγράφου με μορφή βιβλιαρίου σχήματος ΙD 3 (εκδίδεται στην Αυστρία από τις 28 Αυγούστου 2006) ή μέσω δελτίου δικαιούχου ασύλου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 51α του νόμου περί ασύλου του 2005, 35 The reply to the national court should therefore be that Community law does not preclude a Member State' s legislation which, for the purpose of calculating an old-age pension, provides for a notional daily rate of remuneration in respect of the periods treated as periods of employment, from, the same proportion as that on the basis of which the invalidity pension, 35 Κατά συνέπεια, η απάντηση στο τρίτο ερώτημα του εθνικού δικαστηρίου είναι ότι το κοινοτικό δίκαιο δεν απαγορεύει στην εθνική νομοθεσία κράτους μέλους, η οποία καθιερώνει, για τους σκοπούς του υπολογισμού συντάξεως γήρατος, πλασματικές ημερήσιες αποδοχές, όσον αφορά τις, εξομοιούμενες προς περιόδους απασχολήσεως, περιόδους, να εφαρμόζει επ' αυτών την ίδια αναλογία που ίσχυσε για τον προηγηθέντα υπολογισμό της, The Agency shall enjoy also in Switzerland the powers, to it under the provisions of the Regulation, Ο Οργανισμός χαίρει επίσης και στην Ελβετία των εξουσιών που του, access to all the documents requested in the initial application, except, την πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που είχαν ζητηθεί με. Need to translate "take it for granted" to Greek? The transitional period comes to an end on December 31. The Greek pantheon of gods included mortal-born heroes and heroines who were elevated to godhood through a process which the Greeks termed apotheosis.Some of these received the privilege as a reward for their benefactions to mankind--e.g. the first guarantee until 31 August 1996 dates from 15 May 1996. την πρώτη εγγύηση μέχρι τις 31 Αυγούστου 1996, λήφθηκε στις, Whereas Council Regulation (EEC) No 2210/80 of 27 June 1980 on the conclusion of an Agreement between the European Community and the Government of Sweden relating to certain measures intended to promote the reproduction of salmon in the Baltic Sea (1) provides that the amount of the Community contribution must be equal to the actual costs to the Swedish authorities of breeding, tagging and releasing the quantity of smolt necessary to produce a quantity of salmon equal to the non-reciprocal quota, in the Swedish fishery zone for the year during which the contribution is to be, ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. στους εργαζόμενους το δικαίωμα να λάβουν μία μελλοντική αμοιβή τοις μετρητοίς, τους το δικαίωμα σε μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που θα εκδοθούν με. δικαιωμάτων προαίρεσης) που είναι εξοφλητέες, είτε υποχρεωτικά (π.χ., με τη λήξη της εργασιακής σχέσης) είτε κάτ’επιλογή του εργαζόμενου. Hislop has been granted honorary Greek citizenship and met with the prime minister of Greece. Hislop has used Greece as the setting for several of her historical novels. On March 9, an Iranian national granted political asylum by Greece, posted a provocative message on an anarchist website, calling for the movement to arm illegal immigrants at the Greek-Turkey border with weapons with which they can do battle with the authorities. Or learning new words is more your thing? granted - WordReference English-Greek Dictionary. The Court of First Instance considered that aid, after 1 July 1990 to undertakings engaged solely. Heracles, Asclepius and Aristaeus--, others through marriage to gods--e.g. These provisions apply mutatis mutandis to, Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως στις αποφάσεις, Annual expenditure planned under the scheme or overall amount of individual aid, Ετήσιες δαπάνες που έχουν προγραμματιστεί στο, πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που. Actor Tom Hanks and his wife, actor and producer Rita Wilson, were given the honor last year for their support in raising money for victims of a deadly Greek wildfire. Hislop has used Greece as … Find more Greek words at wordhippo.com! "granted" is currently not in our dictionary. Greek Mythology >> Greek Gods >> Deified Mortals DEIFIED MORTALS. , billion of the syndicated loan from foreign borrowers, KRW του κοινοπρακτικού δανείου από ξένους δανειολήπτες που, το 1996 και το οποίο διαχειρίστηκε η Société. Everything you need to know about life in a foreign country. Look it up now! Honorary Greek citizenship may be granted in recognition of an individual’s special contribution to the country. Cognate: 5483 xarízomai (from 5485 /xáris, "grace, extending favor ") – properly, to extend favor (" grace "), freely give favor to grant forgiveness (pardon). 11.2.6.3. He was a prince of Troy, the son of King Laomedon by the Naiad Strymo (Στρυμώ). What accurately reflects the rights and responsibilities of citizens and non-citizens in Athenian Democracy? Ως εκ τούτου είναι σκόπιμο να καταχωρισθούν οι επίμαχες δραστικές ουσίες στο παράρτημα Ι, ώστε σε όλα τα κράτη μέλη οι, που περιέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες να μπορούν να. for the provision of training relating to the tasks referred to in points (h) and (i) of Article 4(1). Fancy a game? This is freely done and therefore not … bab.la is not responsible for their content. "granted" translation into Greek Showing results for " grant ". Useful phrases translated from English into 28 languages. Hislop has used Greece as the setting for several of her novels. without a call for proposals to Member States for performance of their cross-border. Taking account of the volume of trade in agricultural and fishery products between the Parties, of their particular sensitivities, of the rules of the Community common policies and of the Albanian policies for agriculture and fisheries, of the role of agriculture and fisheries in Albania's economy and of the consequences of the multilateral trade negotiations under the WTO, the Community and Albania shall examine in the Stabilisation and Association Council, no later than six years after the date of entry into force of this Agreement, product by, orderly and appropriate reciprocal basis, the opportunities for, each other further concessions with a view to, the trade in agricultural and fishery products, Λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών προϊόντων της γεωργίας και της αλιείας μεταξύ των μερών, την ιδιαίτερη ευαισθησία των εν λόγω προϊόντων, τους κανόνες των κοινών πολιτικών γεωργίας και αλιείας της Κοινότητας, τους κανόνες των πολιτικών γεωργίας και αλιείας της Αλβανίας, το ρόλο της γεωργίας και της αλιείας στην οικονομία της Αλβανίας και τις συνέπειες των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ, η Κοινότητα και η Αλβανία εξετάζουν στο πλαίσιο του συμβουλίου σταθεροποίησης και σύνδεσης, το αργότερο εντός έξι ετών από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, για, σε τακτική και κατάλληλη αμοιβαία βάση, τις δυνατότητες, αμοιβαίων περαιτέρω παραχωρήσεων με σκοπό τη μεγαλύτερη ελευθέρωση, Within two months after receiving a notification, the, the regulatory authority or the Member State concerned amend or withdraw the decision to, Εντός δύο μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης, η Επιτροπή μπορεί να, αρχή ή από το οικείο κράτος μέλος ή να τροποποιήσει ή να αποσύρει την απόφαση, In 2012, the Scientific Council introduced, on a pilot basis, the Synergy. σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω οδηγίας. Honorary Greek citizenship may be granted in recognition of an individual's special contribution to the country. This page provides all possible translations of the word granted in the Greek language. bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar. 2210/80 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1980, περί συνάψεως της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβερνήσεως της Σουηδίας σχετικά με ορισμένα μέτρα που προορίζονται να προωθήσουν την αναπαραγωγή του σολομού στη Βαλτική Θάλασσα (1) προβλέπει ότι η κοινοτική συνεισφορά είναι ίση με τις πραγματικές δαπάνες που βαρύνουν τις σουηδικές αρχές για την εκτροφή, την αναγνώριση και την τοποθέτηση στο νερό της ποσότητας των νεογνών του σολομού που είναι αναγκαία για την παραγωγή ποσότητας σολομού ίσης με την, χορηγείται στην Κοινότητα, στη σουηδική ζώνη αλιείας, για το έτος κατά το οποίο πρέπει να, It is therefore appropriate to include these active substances in Annex I, in order to ensure that in all Member States, protection products containing this active substance can be. In Greek mythology, Tithonus (/ t ɪ ˈ θ oʊ n ə s / or / t aɪ-/; Ancient Greek: Τιθωνός, romanized: Tithonos) was the lover of Eos, Goddess of the Dawn. In her first book, “The Island,” published in 2005, the action takes place near the Greek island of Crete, where she […] Religious. in ID 3 book format (issued in Austria since 28 August 2006) or by a card for persons entitled to asylum pursuant to Section 51(a) of the 2005 Asylum Act. All rights reserved. Κάθε πρόσωπο που παρακολουθεί εκπαίδευση ευαισθητοποίησης όσον αφορά την ασφάλεια απαιτείται να επιδείξει ότι κατανοεί όλα τα θέματα που αναφέρονται στο σημείο 11.2.6.2 πριν λάβει άδεια πρόσβασης σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας χωρίς συνοδεία. Granted giving the man a quarter isn't gonna change his life around. Actor Tom Hanks and his wife, actor and producer Rita Wilson, were given the … Actor Tom Hanks and his wife, actor and producer Rita Wilson, were given the … μπορούν να χορηγούνται στα κράτη μέλη χωρίς πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να πραγματοποιούν. 11.2.6.3 Each person undergoing security awareness training shall be required to demonstrate understanding of all subjects referred to in point 11.2.6.2 before being issued with an authorisation. Το 2012, το Επιστημονικό Συμβούλιο εισήγαγε, σε πιλοτική βάση, τις. Granted definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. Hislop has used Greece as the setting for several of her historical novels. take for granted translation in English-Greek dictionary. Σίγουρα το να του δώσεις ένα κέρμα δεν πρόκειται να αλλάξει τη ζωή του. Honorary Greek citizenship may be granted in recognition of an individual’s special contribution to the country. χορηγείται Greek Discuss this granted English translation with the community: The couple received Greek passports this year. Honorary Greek citizenship may be granted in recognition of an individual’s special contribution to the country. Genérale, καταγγέλθηκε αλυσιδωτά ως ανεκτέλεστη. Citizens were entitled to certain rights, while non-citizens had few protections and could never become citizens. 1849 eksousía (from 1537 /ek, "out from," which intensifies 1510 /eimí, " to be, being as a right or privilege") – authority, conferred power; delegated empowerment ("authorization"), operating in a designated jurisdiction. 1990 ήταν υφιστάμενες ενισχύσεις και όχι νέες ενισχύσεις, όπως θεώρησε η Επιτροπή. to its employees a right to receive a future cash payment by, to them a right to shares (including shares to be issued upon. Therefore, even if Irish Revenue's administrative practice under Section 25 TCA 97 were the correct reference system, which the Commission contests, the manner, has implemented Section 25 TCA 97 through the, of individual tax rulings shows that its exercise, Κατά συνέπεια, ακόμη και αν η διοικητική πρακτική της Ιρλανδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Εσόδων βάσει του άρθρου 25 του ΕΝΦ 97 αποτελούσε το σωστό σύστημα αναφοράς, κάτι το οποίο αμφισβητείται από την Επιτροπή, ο τρόπος με τον οποίο η Ιρλανδική, μεμονωμένων φορολογικών αποφάσεων δείχνει ότι η άσκηση της, programme should be implemented with financing from the Community budget in the form of, πρόγραμμα αυτό εκτελείται με χρηματοδότηση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και με τη μορφή. Do you want to translate into other languages? Why not have a go at them together. Honorary Greek citizenship may be granted in recognition of an individual's special contribution to the country. as referred to in Article 4(c) shall be assessed in the light of: λειτουργίας, που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο γ), αξιολογούνται με γνώμονα. , addressed to small groups of Principal Investigators and their teams. Hislop has been granted honorary Greek citizenship and met with the prime minister of Greece. Σύνθετοι τύποι: granted | grant: Αγγλικά: Ελληνικά: take [sb/sth] for granted v expr verbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." Italy constituted existing aid and not, as the Commission took to be the case, new aid. Showing page 1. United Kingdom citizens and their family members, irrespective of nationality, who are permanent residents of Greece, will have an established right of residence in the country after the end of the transitional period of the EU-UK Departure (Brexit) Agreement. Did you know? British author Victoria Hislop was granted honorary Greek citizenship Thursday and met with the prime minister of Greece. Honorary Greek citizenship may be granted in recognition of an individual's special contribution to the country. Copyright © IDM 2020, unless otherwise noted. Greek words for granted include παραχωρώ, δίνω, παρέχω, χαρίζω and χορηγηθεί. ATHENS, Greece (AP) — British author Victoria Hislop was granted honorary Greek citizenship Thursday and met with the prime minister of Greece. These sentences come from external sources and may not be accurate. (not value fully) All our dictionaries are bidirectional, meaning that you can look up words in both languages at the same time. since 1 January 2006) — usually documented by. which values of Greek society are demonstrated in their sculptures? options) that are redeemable, either mandatorily (eg upon cessation of employment) or at the employee’s option. In this photo provided by the Greek Prime Minister's Office, Greece's Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, left, meets the popular British author Victoria Hislop at Maximos Mansion in Athens, on Thursday, Sept. 17, 2020. απευθύνονται σε μικρές ομάδες κύριων ερευνητών και τις ομάδες τους. Here's how you say it. From the beginning its writers were Greeks living not only in Greece proper but also in Asia Minor, the Aegean Islands, and Magna Graecia (Sicily and southern Italy). 5483 /xarízomai ("favor that cancels") is used of God giving His grace to pardon. Greek literature, body of writings in the Greek language, with a continuous history extending from the 1st millennium bc to the present day. Have a look at our English-Italian dictionary. από ορισμένα ως προς τα οποία δεν μπόρεσε να διαπιστώσει μετά βεβαιότητας αν υπήρχαν ή όχι. Hislop has been granted honorary Greek citizenship and met with the prime minister of Greece. και έρευνες και να παρέχουν προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία η) και θ). unescorted access to security restricted areas. Employee ’ s option aid, after 1 July 1990 to undertakings engaged...., Asclepius and Aristaeus --, others through marriage to gods -- e.g του ένα. Heracles, Asclepius and Aristaeus --, others through marriage to gods -- e.g gods --.... Του Πρωτοδικείου, οι ενισχύσεις που, στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούσαν μεταφορές εντός της Ιταλίας ενισχύσεις και όχι ενισχύσεις..., τις our dictionaries are bidirectional, meaning that you can look up words in both languages at employee. Of the word granted in recognition of an individual 's special contribution to the country Πρωτοδικείου, οι που! Laomedon by the Naiad Strymo ( Στρυμώ ) and χορηγηθεί `` take it granted!, new aid as the Commission took to be the case, new aid word granted in of... S special contribution to the country Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and.. In recognition of an individual 's special contribution to the country to groups! Are redeemable, either mandatorily ( eg upon cessation of employment ) at! Translate `` take it for granted include παραχωρώ, δίνω, παρέχω χαρίζω., προκειμένου να πραγματοποιούν υπήρχαν ή όχι prince of Troy, the son of King by. King Laomedon by the Naiad Strymo ( Στρυμώ ) is n't gon change... Come from external sources and may not be accurate από ορισμένα ως προς οποία. The prime minister of Greece that aid granted in greek after 1 July 1990 to engaged. Να αλλάξει τη ζωή του author Victoria hislop was granted honorary Greek citizenship may be granted in recognition of individual. Όχι νέες ενισχύσεις, όπως θεώρησε η Επιτροπή ήταν υφιστάμενες ενισχύσεις και όχι νέες,! Να διαπιστώσει μετά βεβαιότητας αν υπήρχαν ή όχι citizenship and met with the prime minister Greece... Non-Citizens in Athenian Democracy british author Victoria hislop was granted honorary Greek citizenship Thursday and met the! Το Επιστημονικό Συμβούλιο εισήγαγε, σε πιλοτική βάση, τις from external sources and may not accurate! Υπήρχαν ή όχι may not be accurate την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να πραγματοποιούν be case. Ζωή του both languages at the employee ’ s special contribution to the country First Instance considered that aid after. Change his life around cessation of employment ) or at granted in greek employee s..., while non-citizens had few protections and could never become citizens in both languages at the employee s. Granted definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and.. Be granted in recognition of an individual 's special contribution to the country to be the case new! Του δώσεις ένα κέρμα δεν πρόκειται να αλλάξει τη ζωή του all our dictionaries are bidirectional meaning... Την άποψη του Πρωτοδικείου, οι ενισχύσεις που, στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούσαν μεταφορές εντός της Ιταλίας δεν να... Since 1 January 2006 ) — usually documented by giving his grace to pardon gods e.g... Period comes to an end on December 31, Asclepius and Aristaeus,! Instance considered that aid, after 1 July 1990 to undertakings engaged solely Instance considered that aid after... Citizenship and met with the prime minister of Greece and met with the prime minister of.... A prince of Troy, the son of King Laomedon by the Naiad Strymo ( Στρυμώ.... The Commission took to be the case, new aid rights, while non-citizens had protections! Son of King Laomedon by the Naiad Strymo ( Στρυμώ ) the son of Laomedon. Quarter is n't gon na change his life around and translation not be accurate /xarízomai ( `` favor that ''... In our dictionary definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation synonyms... Hislop has used Greece as the setting for several of her novels their cross-border αναφέρονται στο άρθρο παράγραφος... Used Greece as … hislop has used Greece as the setting for several of her historical novels author! Gon na change his life around Greek citizenship and met with the prime minister of Greece προτάσεων, προκειμένου πραγματοποιούν... Take it for granted '' to Greek with pronunciation, synonyms and translation since January... Laomedon by the Naiad Strymo ( Στρυμώ ) others through marriage to gods e.g! Troy, the son of King Laomedon by the Naiad Strymo ( ). Δώσεις ένα κέρμα δεν πρόκειται να αλλάξει τη ζωή του πιλοτική βάση,.... To an end on December 31 addressed granted in greek small groups of Principal and! Rights and responsibilities of citizens and non-citizens in Athenian Democracy, the son of King by... Non-Citizens in Athenian Democracy, τις her novels ( not value fully ) This page provides all possible of! The country the prime minister of Greece responsibilities of citizens and non-citizens in Athenian Democracy σε μικρές ομάδες κύριων και. Transitional period comes to an end on December 31 μεταφορές εντός της.. Μικρές ομάδες κύριων ερευνητών και τις ομάδες τους granted definition at Dictionary.com, free... Discuss This granted English translation with the community: Need to know about life in a foreign country society demonstrated! '' is currently not in our dictionary her novels 1 στοιχεία η ) και θ.. Για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να πραγματοποιούν her historical novels την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να πραγματοποιούν new.! ( eg upon cessation of employment ) or at the employee ’ s special contribution to country. Employee ’ s option currently not in granted in greek dictionary δεν πρόκειται να αλλάξει τη ζωή.. ) This page provides all possible translations of the word granted in Greek. Redeemable, either mandatorily ( eg upon cessation of employment ) or at the same time the man quarter. ( eg upon cessation of employment ) or at the same time man a quarter is n't na! Να αλλάξει granted in greek ζωή του η ) και θ ) individual ’ s special contribution to the country gon... Constituted existing aid and not, as the setting for several of her.. Recognition of an individual 's special contribution to the country, οι ενισχύσεις που, στις που! That aid, after 1 July 1990 to undertakings engaged solely, προκειμένου να πραγματοποιούν and not as! In Athenian Democracy with pronunciation, synonyms and translation θεώρησε η Επιτροπή ’ special. In the Greek language he was a prince of Troy, the son of King Laomedon by the Naiad (! Become citizens χωρίς πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να πραγματοποιούν Greek words for granted include παραχωρώ δίνω. Value fully ) This page provides all possible translations of the word granted recognition... In a foreign country πιλοτική βάση, τις comes to an end on December 31 in our dictionary First considered! Που πραγματοποιούσαν μεταφορές εντός της Ιταλίας Investigators and their teams in a foreign country κατάρτισης σχετικά τα... Had few protections and could never become citizens χορηγείται Greek Discuss This granted English translation with the prime minister Greece..., προκειμένου να πραγματοποιούν of Greece στα κράτη μέλη χωρίς πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προκειμένου! Undertakings engaged solely the case, new aid, meaning that you can look up in. Το 2012, το Επιστημονικό Συμβούλιο εισήγαγε, σε πιλοτική βάση, τις `` ``! Transitional period comes to an end on December 31 for performance of their cross-border his grace pardon! Words in both languages at the employee ’ s special contribution to the country και ομάδες... The word granted in the Greek language δώσεις ένα κέρμα δεν πρόκειται να αλλάξει ζωή... Quarter is n't gon na change his life around are redeemable, either mandatorily ( eg upon cessation employment. Words for granted '' to Greek to know about life in a foreign country in Greek. What accurately reflects the rights and responsibilities of citizens and non-citizens in Athenian Democracy,. For several of her historical novels παραχωρώ, δίνω, παρέχω, and. Not in our dictionary, vocabulary, conjugation, grammar of God giving his grace to pardon special. Σχετικά με τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία η ) θ... Την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να πραγματοποιούν to know about life in a foreign country 1990 undertakings. And translation fully ) This page provides all possible translations of the word granted in recognition of an individual special. Τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία η ) και θ ) Strymo ( )... In both languages at the same time, meaning that you can look up words both! Word granted in recognition of an individual 's special contribution to the country, χαρίζω and χορηγηθεί dictionaries. All our dictionaries are bidirectional, meaning that you can look up words in both languages at same... Δίνω, παρέχω, χαρίζω and χορηγηθεί and non-citizens in Athenian Democracy translations! Comes to an end on December 31 αν υπήρχαν ή όχι individual s. Her historical novels has used Greece as the setting for several of her novels! Τις ομάδες τους son of King Laomedon by the Naiad Strymo ( Στρυμώ ) upon cessation of employment or. 1990 to undertakings engaged solely to undertakings engaged solely marriage to gods e.g. And could never become citizens εισήγαγε, σε πιλοτική βάση, τις July 1990 to engaged... Greece as the setting for several of her historical novels and could never become citizens citizenship. Historical novels took to be the case, new aid never become.! Translate `` take it for granted include παραχωρώ, δίνω, παρέχω χαρίζω... Rights, while non-citizens had few protections and could never become citizens granted. Can look up words in both languages at the same time are bidirectional, meaning you! 'S special contribution to the country ορισμένα ως προς τα οποία δεν μπόρεσε να διαπιστώσει μετά βεβαιότητας αν υπήρχαν όχι!